ซอด้วง

ซอด้วง เป็นซอที่มีเขาสองเขา ฮอร์นยาวประมาณ 72 ซม. โบว์ยาวประมาณ 68 ซม. ใช้หางม้า 120 ถึง 150 หาง หัวกะโหลกของด้วงนั้น แต่เดิมใช้ทำไม้ไผ่ ด้วงปากของด้วงกว้างประมาณ 7 ซม. และยาวประมาณ 13 ซม. กะโหลกศีรษะของด้วงนี้ในปัจจุบันสามารถใช้ไม้จริงหรืองาช้าง

แต่ความนิยมที่ฟังดูดีกะโหลกฟอสซิลจะต้องทำจากไม้เนื้อแข็ง ในหน้าการใช้งานที่นิยมมากที่สุดของภาพยนตร์งูหลามเพราะมันทำให้เกิดเสียงที่ยอดเยี่ยมของแก้วลักษณะของด้วงมีรูปร่างเหมือนซอจีนที่เรียกว่า Huchin ทุกอย่างมีเหตุผลที่เรียกว่า Soddung เพราะมันมีรูปร่างเหมือนกับดัก เพราะด้วงทำด้วยกระบอกไม้ไผ่เหมือนญาติจึงเรียกชื่อตามลักษณะนั้นว่า

หนอนมีเพียงสองบรรทัดบรรทัดเสียงคือเสียง “Re” นิ้วถูกกดเสียงคือ “มี” ไล่จนกว่านิ้วก้อยเป็นเสียง “สูง” ต่ำไล่จนกระทั่งนิ้วของเธอเป็นเสียง ของ “Doe”

Soddung ใช้ในวงเครื่องสายออร์เคสตราทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวงและเป็นข้อมูลอ้างอิงหลัก ซอด้วง

The fiddle is a fiddle with two horns. The horn is long, about 72 cm long. The bow is about 68 cm long. It uses 120 to 150 ponytails. The skull of the beetle was originally used to make bamboo. The mouth of the sedge beetle is about 7 cm wide and about 13 cm long. The skull of this beetle At present, can use real wood or ivory

But popular that sounds good Fossil skulls must be made of solid wood. In the face, the most popular use of python movies Because it caused a great sound of glass Characteristics of the beetle There is a shape like the Chinese fiddle, called Huchin. Everything, the reason is called Soddung, because it is shaped like a trap. Because the beetle Made with bamboo tube like kin Therefore called the name according to that nature

The caterpillar There are only two lines, the voice line is the “Re” sound, the finger is pressed, the sound is “there”, chasing until the little finger is “high” sound “Low, chasing until her finger is the sound of” Doe ”

Soddung used in the orchestra string band, acting as a b

th.wikipedia.org

 

ทรัมเป็ต

เปียโน

อิเล็กโทน

กีตาร์เบส

กลองชุด

กีต้าร์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*