โปงลาง

โปงลาง ดนตรีพื้นบ้านอีสานถือเป็นจังหวะที่สำคัญมาก เครื่องดนตรีชนิดเดียวที่ใช้ในเมโลดี้คือโปงลางโปงลาง มันมีวิวัฒนาการมาจากระฆังแขวนสำหรับสัตว์เพื่อสร้างเสียงไพเราะที่ใช้ในการเล่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปที่แสดงเป็นไม้โปงลางซึ่งประกอบด้วยลูกบอลประมาณสิบสองลูกเรียงตามลำดับเวลาเสียงต่ำโดยใช้สายเป็นระนาดระนาด

แต่ Ponglang ไม่ได้ใช้รางเพราะเขาเห็นว่ามันดังแล้ว แต่แขวนด้วย ไม้แขวนซึ่งติดอยู่กับปลายของฐานและฐานที่ทำจากแผงมุมที่มีมุม 45 องศา ไม้ปิงปองโปงลางทำด้วยไม้โดยมีหัวค้อนเป็นรูปสำหรับให้ผู้เล่นใช้ในการแสดงท่วงทำนอง 1 คู่และจังหวะตามลักษณะของดนตรีพื้นบ้านอีสานด้วยเสียงเต้นรำ

โปงลาง ทำจากไม้มะหาด หรือชิ้นไม้เพราะมันเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงมากกว่าไม้ชนิดอื่นวิธีทำไม้แห้งมาปรับขนาดของเสียงให้แหลมตามเสียงที่ต้องการซึ่งอยู่ในระบบ 5 ชุดเสียง 1 ชุดจะมีลูกประมาณ 12 คน เมื่อถึงเวลาตีจะต้องแขวนปลายเชือกด้านหนึ่งเพื่อแขวนบนเสา ด้านล่างของเชือกจะผูกติดกับแกนกลาง

หรือช่วงเอวของผู้ตีวิธีการเปรียบเทียบเสียงโปงลางด้วยการลับไม้ให้แหลมตามขนาดและเสียงได้ตามต้องการยิ่งไม้แหลมยิ่งเสียงยิ่งเสียงยิ่งสูง ในอดีตพงษ์หรั่งมี 5 เสียง: Doremisella แต่ทุกวันนี้ได้รับการพัฒนาโดยนายปลัดเดชชัยซึ่งเป็นรัศมีของโปงลางซึ่งต้องเป็นมาตรฐาน จะต้องมี 6 เสียงเด็ก 13 คนคือ Doremis Falla (ต่อมาด้วยเสียง) ซึ่งแตกต่างจากระนาดเจ็ดเสียงและมีการสอบเทียบเสียงโดยใช้แวกซ์ผสมตะกั่วถ่วงอยู่ใต้ระนาดเพื่อให้ได้ระดับเสียงที่ต้องการ

การเล่นกับชิ้นส่วนกลิ้งกล่อมหรือโปงลางเคยเล่นผู้เล่นสองคนต่อชิ้นดนตรี แต่ละคนใช้ไม้ตี 2 อันกับหมอที่เคาะกับดร. เซฟ หมอเคาะเป็นคนที่โดนทำนองของเพลงหรือรูปแบบ สำหรับแพทย์แล้ว Sove คือคนที่ทำ harmonizer ชื่อเพลงที่เล่นโดย Ponglang มักถูกอ้างถึงตามสไตล์และสไตล์ของเพลง การสังเกตจากสภาพแวดล้อมโดยรอบเช่นเพลง “นกนอกบินข้ามทุ่ง” เพลง “Lai Ka Dance Chunk” เพลง “Bumble Bee Pattern” เป็นต้น

โปงลาง

โปงลาง

Ponglang, Isan folk music is considered a very important rhythm. The only instrument used in the melody is Pong Lang Ponglang. It has evolved from hanging bells for animals to create a melodic sound that is used to play in the northeastern region.

The image shown is Pong Lang wood, which consists of approximately twelve balls, arranged in chronological order, low-pitched, using a string as a xylophone panel But Ponglang didn’t use the rails because he saw that it was already loud But hung with a hanger Which is attached to the tip of the base and the base is made of angled panels with an angle of 45 degrees.

Pong Lang bat made of wood, with a hammer-shaped head for the player to use to perform 1 pair of melodies And rhythms according to the characteristics of Isan folk music with a dance sound

Ponglang is made from Mahad wood. Or wooden pieces Because it is a wood that has more strength than other woods How to make dry wood Come to sharpen the size of the sound according to the sound Which is needed in the system. 5 sets of sounds, 1 set, will have about 12 children. At the time of the hit, one end of the rope must be hung to hang on the pole. The bottom of the rope is tied to the core.

Or the waist of the hitter How to compare Pong Lang sound by sharpening the wood to the size And sound as needed The more sharpening the wood, the higher the sound will be. In the past, Pong Lang had 5 voices: Doremisella, but nowadays Has been developed by Mr. Pladdechai, the radius of Ponglang,

which has to be standard. There must be 6 voices, 13 children, namely Doremis Falla (later with a voice) which is different from the seven-tone xylophone And have a sound calibration by using Lead mixed wax Clutter under the xylophone To get the desired sound level

Playing with rolling pieces, lullabies, or Pong Lang, used to play two players per piece of music. Each person uses 2 beaten sticks, with a doctor knocking with Dr. Seif. The doctor knocks is the person who hit the melody of the song or the pattern.

For the doctor, Sove is the person who hit the harmonizer. The name of the song played by Ponglang is often referred to by the style and style of the song.

Observations from the surrounding natural conditions, such as the song “Zai Nok, flying across the fields”, the song “Lai Ka Dance Chunk”, the song “Bumble Bee Pattern”, etc.

ฉาบ

ซอสามสาย

ระนาด

th.wikipedia.org

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*