พิณ

พิณ เป็นเครื่องดนตรีประเภทหนึ่ง มีหลายประเภทตามท้องที่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพิณอาจมีชื่อแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับท้องถิ่นเช่น “สูง” หรือ “เต็ง” มันจัดเป็นตราสารสตริง มีรูปร่างเหมือนกีตาร์ แต่มีขนาดเล็กกว่า โดยทั่วไปมี 3 บรรทัดในบางท้องที่ อาจมี 2 หรือ 4 สายที่เล่นโดยการเดินด้วยวัสดุแผ่นบาง ๆ อย่างเช่นกบเหลาไม้ไผ่หรืออาจจะเลือกใช้กีต้าร์ในอดีตที่ผ่านมาก็มีการเล่นกับอุปกรณ์ชิ้นเดียวเพื่อหลอกล่อผู้หญิง ปัจจุบันใช้เล่นในวงโปงลางวงดนตรีหรือวงดนตรีพื้นบ้าน

พิณ หรือท่อนซุงเป็นเครื่องสายชนิดดึงออกซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับแมนโดลิน ที่นิยมทำจากไม้ชิ้นเดียวจึงเรียกว่าบันทึกปัจจุบันเรียกว่าพิณ ไม้ที่ทำพิณใช้ขนุนเป็นส่วนใหญ่ เพราะง่ายต่อการขูดและบากง่าย ๆ เมื่อไม้โตเต็มที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสามารถอ้างอิงได้จากข้อความในหนังสือไตรภูมิพระร่วงซึ่งพูดถึงการเล่นและการเล่นดนตรีในสมัยนั้นลางพิณและการเต้นรำสี , การเต้นรำ, การเต้นรำ,

การเล่นซึ่งหมายความว่าพิณที่ใช้เล่นกับสามสายรวมกับฉาบที่ได้รับตั้งแต่สมัยสุโขทัยเมืองหลวงอื่นคนไทยเรารู้คำพิณพร้อมกับประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเมื่อพระอินทราธิราชมาถึง ค้นหาสามสาย ถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ว่าความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาโฆษกธรรมะหากเคร่งครัดหากป้อแป้ไม่มีเสียงไพเราะ แต่ถ้าทำในสื่อกลางก็เป็นเหมือนพิณใหญ่

แต่พอระดับเสียงดังพอสมควร เสียงดังกังวานชัดเจนเหมือนในใจในวรรณคดี “พระสมเด็จพระโพธิสัตว์” พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Chinnoros ว่า “ในเวลานั้นสมเด็จฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงการกระทำที่ยิ่งใหญ่ทั้งสามบรรทัด ต่อพระราชาหนึ่งสายร้ายแรงมากจนฉีกขาดและหนึ่งบรรทัดไม่แข็งไม่หย่อนออกแล้วท่องคำที่ไพเราะผู้ซื่อสัตย์ได้ยินเสียงพิณถือภาพโดยพิจารณาว่า “การปฏิบัติตรงกลางคือ วิถีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า “เช่นเดียวกับการแสดงด้วยเครื่องดนตรีสากล

พิณ

The harp is one type of instrument. There are many different types according to locality. In the northeast of Thailand The harp may have different names depending on the locality, such as “Sung” or “Teng”. It is classified as a string instrument. Has a guitar-like shape but is smaller in size. Generally, there are 3 lines in some localities. There may be 2 or 4 strings played by strumming with thin sheets of material. Such as bamboo sharpener Or may use a guitar pick In the past, it was played with a single device to seduce a girl. Currently used to play in the Pong Lang band Music band Or folk band

The harp or the log is a Plucked Stringed Instrument, the same family as the mandolin. Popular made from one piece of wood, therefore called the present log, called the harp. The wood that made the harp mostly used jackfruit. Because it is easy to scrape and notch easily when the wood is mature Has existed since the Sukhothai period Can be referenced from the text in the Triphum Phra Ruang book That speaks of local play and playing music in those days Omen, harp, and color Dance, dance, dance, play Which means that the harp is used to play with three strings Combined with cymbals Received since the Sukhothai period, another capital city, Thai people, we know the word harp, accompanied by Buddhist history when Phra Intharathirath came down to find three strings. Consecrated to be an offering to the Buddha before he enlightenment

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*