ระนาดทุ้ม

ระนาดทุ้ม เป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 การสร้างอัลโตเลียนแบบใช้ไม้ชนิดเดียวกันกับระนาดมีระนาด 17 ชิ้น ลูกบอลมีความยาวประมาณ 42 ซม. และกว้าง 6 ซม. และเรียงลงไปที่ด้านบนสุดของยาว 34 ซม. และกว้าง 5 ซม.

แต่เว้าตรงกลางเพื่อโค้งงอ Pantomime ปิดหัวเพื่อเป็นที่แขวนของระนาดถ้าวัดจากโขนด้านหนึ่งไปยังโขนอีกฝั่งหนึ่งที่ระนาดมีความยาวประมาณ 124 ซม. กว้าง 22 ซม. รางน้ำกว้างประมาณ 22 ซม. และมีเท้าต่ำเป็นมุมทั้งสี่

หน้าที่ของระนาดทำหน้าที่เป็นทำนองที่สองในแบบของตัวเองซึ่งจะมีล้อหมุนเพื่อสร้างความสนุกสนานไพเราะและเติมเต็มช่องว่างของเสียงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของระนาดส่วนใหญ่ในเครื่องดนตรีเดี่ยวระนาดนิยมมากขึ้น เล่นกับฆ้องเล็ก ๆ และฉาบ

ระนาดทุ้ม

Xylophone is a musical instrument created during the reign of King Rama III. Creating an imitation of the alto Use the same type of wood with the gamelan There are 17 pieces of xylophone. The ball is about 42 cm long and 6 cm wide and descending to the top of 34 cm long and 5 cm wide.

But concave in the middle to bend Pantomime closed its head to Was the hanging of the xylophone If measuring from a pantomime on one side to a pantomime on the other side The xylophone trunks are approximately 124 cm long, 22 cm wide. The trough is about 22 cm wide and has a low foot for 4 corners.

The duty of the xylophone Acting as a secondary melody In its own way, which will have a cast wheel to make the melodious fun and fill the gap of sound Which is the unique characteristic of the gamelan Mostly in the solo, xylophone musical instruments More popularly played with small gongs and plastered.

อ้างอิงจาก : GOOGLE

ฟลุท

แคน

อังกะลุง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*