สะล้อ

สะล้อ (คำเมือง: วรรณกรรมล้านนา) เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองล้านนาที่มีทั้ง 2 สายและ 3 สาย ตัวหลักมักจะใช้เพื่อนำเพลงในวงล้อของล้อซึ่งมี 3 ขนาด มีขนาดเล็กกลางและใหญ่ซึ่งมีหน้าที่เล่นในวงดนตรีที่แตกต่างกันส่วนใหญ่มักผสมกับ

และขลุ่ยล้านนาเสียงที่เป็นเอกลักษณ์สามารถอธิบายอารมณ์ที่ผู้เล่นต้องสื่อสารหรือการระบายสีของเสียงมนุษย์สามารถทำได้ล้อเป็นเครื่องมือที่ละเอียดอ่อน เพราะประเภทของพื้นผิวที่ล้อวางอยู่เมื่อเล่นยังส่งผลกระทบต่อเสียงทั้งหมดที่ออกมา

ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าล้อเกิดที่ไหน? และในสมัยก่อนการเล่นละหุ่งไม่ได้เป็นที่นิยมของวงดนตรีเช่นวันนี้ แต่เล่นโซโลเวลาว่างหรือเมื่อเจ้าชู้กับบ้านหลายหลังในแบบล้านนาในอดีต

การพัฒนาล้อจากอดีตที่ผ่านมามีสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ละเอียดอ่อนเหมือนทุกวันนี้ เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ยังไม่สะดวกในสมัยก่อนมันถูกหล่อขึ้นมาเพื่อให้สามารถผลิตเสียงได้เท่านั้น แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท ช่างเทคนิค (ภาษาล้านนาเรียกว่า “ศาลา”)

ผู้ผลิตล้อรถได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต มีการพิจารณาองค์ประกอบสำหรับคุณภาพเสียงเรโซแนนท์เช่นชนิดของไม้ขนาดของเปลือกหรืออายุของไม้

สะล้อ

Sala (Kham Muang: Lanna Literature ) is the only Lanna native color instrument which has both 2 strings and 3 strings. The main body is usually used to bring music in the wheel of the wheel, which has 3 sizes. Namely small, medium, and large, which are responsible for playing in different bands Most often mixed with

And Lanna flute Unique sound Can describe the emotions that players must communicate Or the coloring of a human voice can be done The wheel is a delicate instrument. Because the type of surface that the wheel is put on when playing also affects all the sounds that come out

There is no clear evidence that Where did the wheel originate? And in the olden days, playing castor was not a popular combination of bands like today But playing solo at leisure Or when flirting with various houses in the Lanna way of the past

The development of the wheel from the past There is an invention that is not as delicate as today. Because the tools and equipment are still not convenient In the old days, it was molded to be able to produce sound only But nowadays technology has come into play. Technician (Lanna language, called “Sala”)

The wheel manufacturer has brought technology to help in production. There is consideration of the composition for resonant quality sound such as the type of wood, the size of the shell or the age of the wood.

อ้างอิงจาก : GOOGLE

ระนาดทุ้ม

ฟลุท

แคน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*