ฆ้องวงเล็ก

ฆ้องวงเล็ก

ฆ้องวงเล็ก เป็นเครื่องดนตรีประเภทตีดำเนินทำนอง ที่สร้างขึ้นในราวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสร้างให้มีขนาดเล็กกว่าฆ้องวงที่ใช้อยู่เดิม ทำให้เกิดเสียงที่สูง ไพเราะ สดใส ดำเนินทำนองถี่กระชั้น สอดแทรก ไปกับฆ้องวงใหญ่ ใช้อยู่ในวงดนตรีประเภท ปี่พาทย์เครื่องคู่ ปี่พาทย์เครื่องใหญ่ เป็นต้น
         

ฆ้องวงเล็กนั้น มีลูกฆ้องจำนวน 18 ลูก โดยที่เสียงต่ำที่สุด ซึ่งเรียกว่า “ลูกทวน” เทียบได้ใกล้เคียงกับเสียง “ที” ของสากล และไล่เสียงสูงขึ้นเรียงลำดับขึ้นไปจนถึง “ลูกยอด” (เสียง “มี” แต่ต่างกับฆ้องวงใหญ่ 1 ช่วงเสียง) ซึ่งอยู่ทางขวาสุด

ฆ้องวงเล็ก เป็นผลผลิตจากความคิดของบรรพบุรุษไทย ที่ถ่ายทอดในอนุชนรุ่นต่อมาได้ใช้ประโยชน์ มีวิวัฒนาการและพัฒนาต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมประจำชาติแขนงหนึ่งพบว่าเริ่มสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

จัดเป็นเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนองที่ทำมาจากโลหะ มีวิวัฒนาการโดยอาศัยโครงสร้างมาจากฆ้องวงใหญ่แต่แตกต่างกันที่ขนาดซึ่งจะเล็กกว่าและมีจำนวนของลูกฆ้องมากกว่า

ทำให้เกิดเสียงด้วยการตีโดยใช้ไม้ 2 ชนิด คือ ไม้นวม และไม้หนัง มีบทบาทหน้าที่และวิธีบรรเลงคือบรรเลงร่วมไปกับวงดนตรีและทำหน้าที่คอยเป็นผู้ช่วยให้กับระนาดเอกและฆ้องวงใหญ่

ใช้วิธีการบรรเลงโดยการแบ่งมือให้มีความสมดุล และเท่าๆ กัน ประกอบกับใช้กลวิธีพิเศษได้หลายชนิด เช่น กรอด กรุบ ปริบ โปรย เพื่อให้เกิดอรรถรสในการบรรเลงเพิ่มมากขึ้น จากการวิจัยพบว่าฆ้องวงเล็กมีระเบียบวิธีการแปรทำนองโดยมีหลักให้แปรทำนองโดยใช้การตีเก็บในลักษณะสับ-ซอย และสะบัด ขยี้ เป็นบรรทัดฐานในการสร้างทางของตนเอง 

ฆ้องวงเล็ก

The small gong is a musical instrument built during the reign of King Nang Klao Chao by creating a smaller size than the original gong, creating a melodious sound and continuing. The big gong is used in the band type Pi Paat.

That small gong There are 18 shotguns, with the lowest sound called “repeater” comparable to the international “T” sound and chasing upwards to “Top” (“There” but different to Large gong 1 sound range) on the far right

Gong Khong is a product of the ideas of Thai ancestors. Transmitted in the next generation, utilized Has evolved and developed continuously into a national culture. Found that it was built

during the reign of Rama 3 of Rattanakosin Is a musical instrument that is made of metal. Evolved by using structures from large gong but

different in size, which is smaller and has more number of gunts Sounding by beating using 2 types of wood, wood and wood, leather and has a role and method of playing is to play with the band and act as an assistant to the alto and the big band.

Use the instrumental method by dividing the hands to be balanced and evenly combined with the use of special techniques such as squeezing, crumbling, scattering to create more fun in the instrumental way From the research, it is found that the Gong Gong Lek has the method to adjust the melody by using the chopping and chopping and crushing as the norm in creating one’s own way.

อ้างอิงจาก : GOOGLE

ฮอร์น

กลองทิมปานี

ออร์แกนเมโลเดียน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*